دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی یک شبکه حسگر بی سیم از تعداد زیادی از نودهای حسگر در یک ناحیه خاص تشکیل شده است که هر یک از آنها توانایی جمع آوری اطلاعات ازمحیط را دارا می باشد و داده های جمع آوری شده را به نود سینک ارسال می کند

دانلود دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

کیفیت سرویس شبکه های حسگر بی سیم پوشش خوشه بندی تجمیع داده ها آتوماتای یادگیر
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 1649 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 197

یک شبکه حسگر بی سیم از تعداد زیادی از نودهای حسگر  در یک ناحیه خاص تشکیل شده است که هر یک از آنها توانایی جمع آوری اطلاعات ازمحیط را دارا می باشد و داده های جمع آوری شده را به نود سینک ارسال می کند. هر چند که به طور كلی راجع به شبکه های حسگر بی سیم تحقیقات زیادی صورت گرفته است، در مورد کیفیت سرویس در این شبکه ها هنوز به اندازه کافی کار نشده است. کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم نسبت به شبکه های سنتی بسیار متفاوت است. از آنجایی که زمینه کاربرد این شبکه ها بسیار وسیع می باشد، پارامترهای کیفیت سرویس درآنها متفاوت است. بعضی از پارامترهایی که در ارزیابی کیفیت سرویس مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پوشش شبکه, تعداد بهینه نودهای فعال در شبکه, طول عمر شبکه و میزان مصرف انرژی.

تكنیكی كه ما جهت بهبود پارامترهای کیفیت سرویس در شبكه ها ی حسگر مورد استفاده قرار داده ایم, روش هوشمند اتوماتاهای یادگیر سلولی(CLA) می باشد. اتوماتای یادگیر سلولی یک رهیافت مكاشفه‌ای برای حل مسایل بهینه‌سازی پیچیده می‌باشد که بررسی‌های اخیر برروی آن، كارایی مناسب آن را به عنوان تكنیكی برای حل این‌گونه مسائل نشان داده است.

در این پایان نامه تعدادی از مسائل اساسی شبكه ها ی حسگر بی سیم مطرح گردیده و با هدف بهبود پارامترهای کیفیت سرویس این مسائل با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی حل گردیده اند.

ابتدا مسئله پوشش محیط در شبكه های حسگر را با استفاده از غیر فعال نمودن نودهای غیر ضروری و فعال نگه داشتن بهینه نودها حل می گردد. تا در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل آمده و عمر شبکه افزایش یابد و بدین ترتیب به چند پارامتر کیفیت سرویس در شبکه های حسگر به طور همزمان توجه می گردد. سپس به مسئله خوشه بندی در شبکه حسگر پرداخته شده و با استفاده از آتوماتاهای یادگیر, شبکه های حسگر به گونه ای خوشه بندی می شوند که انرژی به صورت یکنواخت در شبکه بمصرف رسیده وعمر شبکه  افزایش یابد. بنابراین در این روش خوشه بندی معیارهای کیفیت سرویس انرژی و طول عمر شبکه مد نظر قرار می گیرند. و بعد از ان با استفاده از آتوماتاهای یادگیر یک روش تجمیع داده های محیط حسگری پیشنهاد می گردد که در مصرف انرژی شبکه صرفه جویی به عمل آورده و عمر شبکه را افزایش می دهد ولذا به معیارهای  انرژی شبکه, طول عمر و تعداد نودهای فعال توجه می گردد.

کلمات کلیدی: کیفیت سرویس، شبکه های حسگر بی سیم، پوشش، خوشه بندی، تجمیع داده ها، آتوماتای یادگیر

فهرست مطالب

چکیده 8

1- مقدمه 9

1-1-         شبكه های حسگر بی سیم 9

1-1-1-       مسائل مطرح در شبکه های حسگر بی سیم 12

1-1-2-       پوشش محیط در شبكه های حسگر بی سیم 14

1-1-3-       خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم 15

1-1-4-       تجمیع داده ها در شبكه های حسگر 16

1-2-         کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم 17

1-2-1-       کیفیت سرویس در شبکه های داده ای سنتی 19

1-2-2-       کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم 21

1-3-         آتوماتای یادگیر 24

1-3-1-       آتوماتای یادگیر 26

1-3-2-       معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر 29

1-3-3-       الگوریتمهای یادگیری 30

1-3-4-       آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر 34

1-4-         آتوماتای یادگیر سلولی 35

1-4-1-       آتوماتای سلولی 35

1-4-2-       آتوماتای یادگیر سلولی (CLA) 39

1-5-         اهداف پایان نامه و ساختار آن 42

2- پوشش محیط در شبكه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی 44

2-1-         مقدمه……………………………. ……………………………. 44

2-1-1-       اشكال مختلف طراحی 45

2-2-         دسته بندی مسائل پوشش در شبکه های حسگر 46

2-2-1-       پوشش ناحیه ای 47

2-2-2-       پوشش نقطه ای 50

2-2-3-       پوشش مرزی………………………….. ………………………….. 51

2-3-         روش پوشش CCP 53

2-3-1-       فرضیات مسئله 53

2-3-2-       تشریح روش………………………….. ………………………….. 53

2-4-         حل مسئله پوشش(k-پوششی ) با استفاده از آتوماتاهای یادگیر 55

2-4-1-       فرضیات و مدل مسئله 57

2-4-2-       روش تشخیص افزونه بودن نود حسگر 58

2-4-3-       شبیه سازی………………………….. ………………………….. 68

2-5-         جمع بندی…………………………. …………………………. 75

3- خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی 76

3-1-         مقدمه……………………………. ……………………………. 76

3-2-         کارهای انجام شده 80

3-2-1-       پروتکل خوشه بندی LEACH 81

3-2-2-       پروتکل خوشه بندی HEED 84

3-3-         خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر 89

3-3-1-       روش خوشه بندی پیشنهادی 90

3-3-2-       شبیه سازی………………………….. ………………………….. 98

3-4-         جمع بندی…………………………. …………………………. 103

4- تجمیع داده ها در شبكه های حسگر با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی………………. ………………. 104

4-1-         مقدمه……………………………. ……………………………. 104

4-2-         كارهای انجام گرفته 105

4-3-         تجمیع داده ها در شبكه های حسگر با استفاده از اتوماتاهای یادگیر 108

4-3-1-       بیان مسئله و مفروضات آن 109

4-3-2-       تشریح روش پیشنهادی 111

4-4-         شبیه سازی………………………… ………………………… 115

4-4-1-       ازمایش اول…………………………. …………………………. 118

4-4-2-       ازمایش دوم…………………………. …………………………. 118

4-5-         جمع بندی…………………………. …………………………. 119

5- نتیجه گیری 120

6- پیوست الف: شبكه های حسگر بی سیم 121

6-1-         تاریخچه شبكه های حسگر 121

6-2-         ساختار هر گره حسگر 122

6-2-1-       اجزاء درونی یک گره حسگر 122

6-2-2-       محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر 124

6-3-         پشته پروتکلی 125

6-4-         مزایای شبکه های حسگر بیسیم 126

6-5-         کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم 128

7- پیوست ب:آتوماتای یادگیرسلولی 132

7-1-         تاریخچه آتوماتای یادگیر 132

7-2-         معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر 133

7-3-         آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر 135

7-4-         آتوماتای یادگیر تعقیبی 136

7-5-         آتوماتای یادگیر سلولی (CLA) 145

7-6-         آتوماتای یادگیر سلولی باز(OCLA) 148

7-7-         آتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام (ACLA) 149

8- پیوست ج: شرح نرم افزار jsim و پیاده سازی الگوریتمهای پیشنهادی با آن 151

8-1-         مقدمه……………………………. ……………………………. 151

8-2-         شبیه ساز jsim 152

8-3-         پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی 153

8-4-         پیاده سازی الگوریتم پوشش پیشنهادی 175

مراجع 180

فهرست شکلها

شكل ‏3‑1) یك مدل ساده از QoS 18

شكل ‏2‑1) اتوماتای یادگیر تصادفی 28

شكل ‏2‑9) (الف) همسایگی مور –  (ب) همسایگی ون نیومن برای اتوماتای سلولی 37

شكل ‏2‑10) قانون 54 42

شكل ‏4‑1) پوشش ناحیه ای 48

شكل ‏4‑2)پوشش نقطه ای 51

شكل ‏4‑3) پوشش مرزی 52

شكل ‏4‑4) نود حسگر موقعیت خود و همسایگانش را می داند 59

شكل ‏4‑5) مربع گریدی دربرگیرنده دیسك حسگری  نود حسگر 59

شكل ‏4‑7) تعدادی از نقاط مربع گریدی افزونه بوده و درون دیسك حسگری قرار نمی گیرند 61

شكل ‏4‑8) انتخاب شكل گرید به صورت شعاعی و بر روی دوایر متحدالمركز 61

شكل ‏4‑9) محاسبه مكان نقاط گرید بر روی دیسك حسگری با تغییر زاویه و شعاع 62

شكل ‏4‑10) انتخاب نقاط گرید با فواصل یكسان و بدون افزونگی 62

شكل ‏4‑11) ترتیب بررسی نقاط گرید در یک مثال نمونه با f =3 63

شكل ‏4‑12) تعیین اندازه گرید به صورت مناسب 65

شكل ‏5‑1) ارتباطات تک گامی و چندگامی بدون خوشه بندی 77

شكل ‏5‑2)ارتباطات تک گامی و چندگامی با استفاده از خوشه بندی 78

شكل ‏5‑3) شبه كد الگوریتم HEED 89

شكل ‏2‑2) پارامترهای الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRP 138

شكل ‏2‑3) الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRP 139

شكل ‏2‑4) پارامترهای الگوریتم تعقیبی گسسته DPRI 140

شكل ‏2‑5) الگوریتم تعقیبی گسسته DPRI 141

شكل ‏2‑6) پارامترهای الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRI 142

شكل ‏2‑7) الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRI 143

شكل ‏2‑8) الگوریتم تعقیبی گسسته DPRP 144

شكل ‏2‑10) قانون 54 148

شكل ‏2‑11) اتصال یک سلول نوعی با انواع محیطها و OCLA 148

 

دانلود دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

دانلود طراحی مجتمع مسکونی-جزییات کامل-پژوهش ارشد

طراحی مجتمع مسکونی-جزییات کامل-پژوهش ارشد مجموعه کامل پژوهش کارشناسی ارشد طراحی مجتمع مسکونی و بررسی و طراحی پروژه های واقعی

دانلود طراحی مجتمع مسکونی-جزییات کامل-پژوهش ارشد

طراحی مجتمع مسکونی مطالعات مجتمع مسکونی معماری فضا
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 6980 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 189

فهرست موضوعات:

شناخت موضوع:

مقدمه.

طرح مسئله.

معماری ارگانیک.

سایت.

فرضیات/سوالات.

اهداف

روش گرد آوری اطلاعات.

ابزار گرد آوری اطلاعات.

فصل دوم

ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح

شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری.

مسکن و ابعاد آن

شاخص های کیفیت مسکن

معماری پایدار

شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی –فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی).

هویت از نظر راپاپورت.

باز کردن مبحث هویت.

پایداری زیست-محیطی.

پایداری اقتصادی.

سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی.

مطالعه ی موردی در اقلیم سرد و خشک.

نمونه هایی از معماری که در آن به نوعی و تا اندازه ای پایداری رعایت شده است.

مجتمع هبیتات، موشه سفدی

آپارتمانهای آردمور (Ardmor)، موشه سفدی.

آپارتمان کانچانجونگا(Kanchanjunga)، چارلزکورآ.

پروژه مسکونی اوین.

مسکن مدرن.

نمونه هایی از مسکن ارگانیک و مدرن

 

ریشه یابی مشکلات مساکن امروزی

نتیجه گیری از مباحث فصل مسکن معماری ارگانیک و مدرن

لزوم پرداختن به فضای باز در مساکن امروزی

احیای حیاط در آپارتمان های امروزی.

برسی فضای باز در آپارتمان های امروزی

فصل سوم

شناخت وضع موجود و آنالیز سایت

ویژگی های اقلیم سرد.

ویژگی های معماری بومی مناطق سرد.

اهراف طراحی اقلیمی این اقلیم

اقلیم تبریز.

شناسایی کاربری های اطراف سایت.

شناسایی شبکه های ارتباطی اطراف سایت

شناسایی آلودگی های صوتی اطراف سایت: 

بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی سایت (جدول): 

آنالیز سایت (جدول)

فصل چهارم

ارائه ایده طراحی و برنامه فیزیکی طرح

تعریف مسکن از دید سازمان آمار ایران.

عوامل موثر در برنامه فیزیکی

تراکم.

حیاط.

پله فرار و آسانسور.

پخی

پیش آمدگی ساختمانی در گذرها.

پیش آمدگی، بالکن ها

رعایت محدودیت ارتفاع.

پارکینگ

عرصه های عمومی مجتمع های مسکونی

اطول و ضوابط طراحی مجموعه..

محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع سازی ها

حداقل فضای باز………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشو………………………………………………………………………………

انواع اشکال عقب نشینی بنا……………………………………………………………………………………………………………………….

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی……………………………………………………………………………………………………

عرصه ی زندگی خصوصی و فردی……………………………………………………………………………………………………………….

عرصه ی پذیرایی و مراسم……………………………………………………………………………………………………………………………..

عرصه ی خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………………………

عرصه ی فضاهای باز…………………………………………………………………………………………………………………………………….

آشنایی با فضاها و ابعاد فیزیکی فضاها……………………………………………………………………………………………………..

ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

راهرو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

آشپزخانه

انواع طرح های اتاق نشیمن

غذاخوری.

اتاق خواب والدین

فضای مخصوص کودکان.

مراکز بهداشتی

مسئله نور

راهکارهای پیشنهادی

راهبردها و راهکارهای طراحی در معماری امروزی با توجه به مزایای معماری مدرن و با توجه به الگوهای سنتی

سیر تکمیلی موارد فوق الذکر در راستای رسیدن به هدف نهایی

رعایت نکات ذکر رفته برای پاسخگویی به اهداف کلی زیر

ضوابط و سرانه ها 1 (جدول)

ضوابط و سرانه ها 2 (جدول)

فصل پنجم

ارائه پیشنهادات و طرح نهایی

ریشه یابی و جمع بندی

ارائه آلترناتیوها با ذکر معایب و مزایای هر کدام

روند طراحی سایت و پلانها (تصویر).

ایده کلی طرح سایت (تصویر)

ارائه نقشه

ارائه پرسپکتیو(تصویر)

دانلود طراحی مجتمع مسکونی-جزییات کامل-پژوهش ارشد

نمونه واقعی و کاربردی طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی -معماری-شهرسازی .

نمونه واقعی و کاربردی طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی -معماری-شهرسازی مجتمع تجاری اداری تفریحی ، تجارت ، اوقات فراغت ، تفریح ، پاساژها ، فروشگاه ها ، حوزه اداری نمونه تحلیلی واقعی و مطالعات موردی طراحی

دانلود نمونه واقعی و کاربردی طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی -معماری-شهرسازی

مجتمع تجاری اداری تفریحی ، تجارت ، اوقات فراغت ، تفریح ، پاساژها ، فروشگاه ها ، حوزه اداری
دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5707 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130

مجموعه فوق شامل اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی مجموعه های تجاری اداری تفریحی می باشد که موارد کاربردی و پروژه های اجرا شده را نیز مورد تحلیل قرار می دهد. این مجموعه چکیده مطالعات متعدد و طراحی های موفق را ارائه می دهد بدون اینکه نیازمند مطالعه کتابهای متعدد باشید.

1. سیری در نظریه‌های تجارت

2-1. نیاز به مجموعه‌های تجاری

3-1. تاریخچه ساختمان های اداری

1-4. تاریخچه نظام اداری در جهان

2. بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

2-1 اداره

2-2 نظام یا سیستم

2-3 مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه

2-4  اوقات فراغت

2-5 تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت

2-6 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر

2-7 مفاهیم مربوط به تفرجگاهها

2-8 پیش بینی تقاضای تفرجگاهی

2-9 رابطه جمعیت و تفرج

2-10 الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی

2-11 تعیین عرضه و تقاضای تفرج

2-12 ارائه طرح تفرجگاهی پیشنهادی

2-13 نگاهی به تجارت ایران                                                                     

2-14 نقش ایران در احیای جاده ابریشم

2-15 لزوم مراکز تجاری در یک شهر

2-16 تاریخچه مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ایران

2-18 چگونگی پیدایش مجموعه‌های تجاری از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی

2-19 سیر تکاملی مجموعه‌های تجاری :

2-20 بررسی بازارهای ایران ـ تکامل بازار

2-21 بررسی مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر شهرسازی

22-2 گذری بر مراکز تجاری تفریحی معروف دنیا

 

 

دانلود نمونه واقعی و کاربردی طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی -معماری-شهرسازی

دانلود مجموعه فرهنگی -هنری- فرهنگسرا

مجموعه فرهنگی -هنری- فرهنگسرا این فایل حاوی رساله کامل فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی هنری به انضمام فایل نقشه های اتوکدی و طرح و شیت بندی نهایی می باشد

دانلود مجموعه فرهنگی -هنری- فرهنگسرا

فرهنگسرامجموعه فرهنگی هنریمجموعه فرهنگیتفریحیمجموعه فرهنگ و هنر
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 2367 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

با سلام. موضوع یکی از طرح های معماری و پایان نامه های معماری در مواقعی فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی می باشدلذا ما سعی کردیم  در زمینه فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی و هنری اطلاعات بسیار مفید و طبقه بندی شده ای قرار دهیم. این فایل حاوی رساله کامل فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی هنری به انضمام فایل نقشه های اتوکدی است.مجموعه کامل:شامل طرح،فصل  های  کلی رساله،شامل شناخت،مبانی نظری،نمونه های موردی فرهنگسرا،برنامه فیزیکی فضاها و استانداردهای طراحی و ریز فضاها است،و خود طرح و شیت بندی نهایی می باشد.

دانلود مجموعه فرهنگی -هنری- فرهنگسرا

دانلود بررسی تنش حرارتی در صفحه

بررسی تنش حرارتی در صفحه این محصول پروژه مرتبط با دروس مقاومت مصالح رشته مکانیک از جمله مقاومت مصالح 1 و2 ، الاستیسیته، پلاستیسیته، تئوری صفحه و پوسته و می باشد

دانلود بررسی تنش حرارتی در صفحه

پروژه مقاومت مصالح پروژه الاستیسیته پروژه مکانیک الاستیسیته پلاستیسیته شکل دهی تئوری صفحه و پوسته پروژه درسی مهندسی مکانیک تنش حرارتی پروژه تنش حرارتی تاثیر دما بر تنش حرارتی تحلیل تنش های حرارتی بررسی تنش حرارتی تنش حرارتی در صفحات بررسی تغییر دما پروژه صفحات پروژه آباکوس آباکوس مقاومت مکانیک پروژه درس پروژه پروژه عددی شبی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل rar
حجم فایل 6604 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

عنوان کامل ابن پروژه بررسی اثر شکاف و نوع شار حرارتی در صفحه بر تنش های حرارتی می باشد.

فروشگاه الماس تقدیم میکند

 

عنوان پروژه: بررسی اثر شکاف و نوع شار حرارتی در صفحه بر تنش های حرارتی 

تعریف پروژه:

هندسه این پروژه مربعی با ابعاد واحد تعریف شده است، خواص مواد فولاد برای ماده تعریف شده و اثر شکاف به دو صورت مربعی و دایره و در دو حالت متقارن و نا متقارن بررسی گردیده است. تحلیل های انجام شده دو بعدی و plane stress بوده و تغییرات دما به مدل اعمال شده تا تنش های حرارتی ایجاد شوند. دمای اولیه 25 درجه و دمای نهایی 100 درجه در نظر گرفته شده است.

در نهایت تاثیر یکنواختی تغییرات دما و یا شار اعمالی بر صفحه بررسی شده است

در این پروژه تمامی فایل های مربوط به آباکوس ارائه شده است و اگر هم گمان می کنید پروژه عددسازی باشد!!!!! کافیست شما آن را اجرا کرده و ران بگیرید تا از صحت جواب ها نیز مطمئن شوید، همچنین با داشتن فایل پروژه میتوانید تغییرات مورد نظر در بار شرایط مرزی و … ایجاد کنید و پروژه جدید تعریف نمایید، به عبارتی شما با خرید یک تحلیل های بسیار فراوان دیگری را خریداری نمودید! به راحتی بار های وارده، شرایط مرزی را تغییر دهید و دوباره ران انجام دهید و پاسخ ها را همان طور که در فایل ارائه شده تحلیل نمایید.

همچنین گزارش کاملی از پروژه ارائه شده است که در قالب ورد بوده و امکان ویرایش آن برای شما خریدار گرامی وجود دارد.

ضمنا به منظور اطمینان از خرید و جهت هرگونه سوال، مشاوره، پروژه های مشابه، کمک به شما پس از خرید در پروژه و …. میتوانید با ایمیل diamond.kknn@yahoo.com ارتباط برقرار کنید.

مدیر فروشگاه الماس

نمونه ای تحلیل های انجام شده

  

فایل کامل پروژه، گزارش، فایل های نرم افزاری همه و همه فقط به قیمت یک پروژه!

فقط در

 فروشگاه الماس

 

دانلود بررسی تنش حرارتی در صفحه

تحلیل KA2297D. KA2297D

تحلیل KA2297D تحلیل KA2297D (گیرنده رادیویی AMFM سوپرهترودین)

دانلود تحلیل KA2297D

تحلیل KA2297D گیرنده رادیویی AMFM گیرنده سوپرهترودین AM FM TUNER تحلیل KA2297D گیرنده رادیویی AMFM سوپرهترودین
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 923 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

در گیرنده های متداول امروزی (اعم از تجاری و مصارف خاص) عموماً از مدارهای مجتمع استفاده می‌شود که اکثر بلوک های مورد نیاز یک گیرنده FM و AM سوپرهترودین از آنتن تا خروجی آشکارساز در آن وجود دارد. در این گزارش به تحلیل ساختمان  داخلی یک نمونه از این مدارهای مجتمع با نام KA2297D  و بررسی نحوه عملکرد آن میپردازیم.

دانلود تحلیل KA2297D

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 57
حجم 191 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی علوم پایه

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خودپنداره تحصیلی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 

در سال هاي اخير ،  اين نظريه كه استعداد هر فرد به عنوان تنها عامل مستقل در تحصيل نقش دارد مورد ترديد قرار گرفته و بر خودپنداره تحصيلي و تأثير آن در انگيزه پيشرفت تحصيلي تكيه شده است  . خودپنداره تحصيلي ، يك از عوامل مؤثر  بر پيشرفت تحصيلي و عبارت از نگرش كلي فرد نسبت به توانايي هاي خودش در رابطه با يادگيري آموزشگاهي است . تصور مثبت فرد راجع به خود ، نه تنها مي تواند در تحصيل وي تأثير بگذارد ،  بلكه اين تصور عاملي مثبت در جهت رسيدن به كمال مطلوب در امر تحصيل نيز هست و بر عكس ،‌دانش آموزاني كه احساس خوبي درباره توانايي خود ندارند ، حتي بدون توجه به نژاد و رنگ پوست ، به ندرت در فعاليت هاي تحصيلي خود موفق هستند.  به اعتقاد بلوم ، از نظر دانش آموزان ، مواد درسي آموزشگاه واحدهاي كاملاً‌ مجزا  از يكديگر نيستند؛‌  از نظر او ‌هر ماده درسي قسمتي از فرايند كلي آموزش و آموزشگاه است .

 

 

 

  دانش آموز در جريان آموزش ،‌نگرش و علاقه كلي نسبت به درس و مدرسه پيدا مي كنند كه ممكن است ويژگي هاي ورودي عاطفي آنان را درباره اغلب تكاليف يادگيري يا مواد درسي  و درس هاي مختلف در چارچوب فعاليت هاي آموزشگاهي  تحت تأثير قرار دهد.   مفهوم خوپنداره تحصيلي و انگيزه  پيشرفت تحصيلي به نوع عواملي كه افراد به موفقيت هاي خود نسبت مي دهند وابسته است ،‌يعني دانش آموزي كه خود را موفق مي داند موفق تر و بر عكس ،‌دانش آموزي كه خود را ناتوان مي بيند ناموفق تر است.   هنگامي كه فرد ،‌تصور خوبي درباره خود دارد احساس مي كند كه موجودي تواناست و با اطمينان فكر مي كند و مي كوشد كه رفتارش توآم با موفقيت باشد تا بعدها موجب افزايش احساس ارزشمندي اش شود؛ اما بر عكس، دانش آموزي كه خود را ناموفق مي داند عملكرد تحصيلي اش پايين تر از سطح استعداد و توانايي هايش ذاتي اش است؛ يعني در واقع، اين دانش آموز توانايي موفق شدن را دارد ، اما به دليل عواملي غير از هوش نمي تواند به حد مورد انتظار برسد، زيرا مي پندارد  كه ناتوان است . فردي با احساس بي لياقيتي يا بي كفايتي ،‌احساس مي كند كه نمي تواند چيزي را يادبگيرد و در نهايت،‌در انجام تكاليف جديد احساس درماندگي و ترس از خود بروز مي دهد(برتت ،‌پيلي و دادت 2003 ترجمه حسین پور،1389).

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری خودپنداره تحصیلی

تعریف عملیاتی خودپنداره تحصیلی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی

مقدمه
2-13خود پنداره
2-14نقش اسناد در خود پنداره تحصيلي
2-15خودپنداره تحصيلي
ارتباط خودپنداره تحصيلي با پيشرفت تحصيلي 

پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 

توضیحات بیشتر و دانلود

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت پیام همبرگری (درس 2 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم)

پاورپوینت پیام همبرگری (درس 2 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم)

پاورپوینت درس 2 تفکر و سواد رسانه ای دهم پیام همبرگری به همراه فیلم های 1پیش به سوی عصر رسانه ها 2 در بشقاب تو یا 3 شغل دروغین شامل 16 اسلاید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 16
حجم 30 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی علوم انسانی

توضیحات کامل

پاورپوینت پیام همبرگری (درس 2 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم)

 

پاورپوینت درس 2 تفکر و سواد رسانه ای دهم پیام همبرگری

به همراه فیلم های : 1-پیش به سوی عصر رسانه ها   2- در بشقاب تو یا …  3- شغل دروغین

رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس .

این پاورپوینت شامل 16 اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد .

مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی .

ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

توضیحات بیشتر و دانلود

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي

دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 989

حجم فایل : 872

گروه فایل : حقوق

دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي

دانلود مستقیم کتاب کامل دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي با فرمت ورد

فهرست:

مقدمه 10

فصل اول: دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب(مقررات موضوعه) 14

بخش اول: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی 15

بخش دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 42

بخش سوم: سایر قوانین مرتبط 214

1- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 214

2- قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 217

3- قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی 219

4- قانون اصلاح قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366 220

5- قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن 221

6- قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی 223

7- قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

(در امور کیفری) 224

8- قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 226

بخش چهارم: آراء وحدت رویه 229

1- رای شماره 676 – 10/3/1384 : در نقاطی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به

پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود 229

2- رای شماره 679-18/5/84 :دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام قرارهای تأمین، با دادستان

است 233

3- رأی وحدت رویه شماره 680 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ضبط وثیقه ایداعی

در قبال آزادی محکوم علیه زندانی 234

4- رای شماره 657 – 14/12/1380 : عدم قابلیت ابطال دستور قانونی رئیس حوزه قضائی در مورد

وصول وجه الکفاله – مسئولیت کفیل 235

5- رأی شماره694 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت

به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان 238

6- رای شماره 667 23/4/1383 : اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت

رسیدگی به جرائم ، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد 243

7- رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال

در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام 247

8- رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به تعیین

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا 253

9-رأی وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/7/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص

عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری. تقاضای تخفیف به علت اسقاط حق

اعتراض قانونی است 253

10- رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص

اقامه دعوای اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه 254

11- رأی وحدت رویه شماره 664 :صلاحیت دادگاه انقلاب در حدود عناوین مذکور در ماده 5 قانون

تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با هر مجازاتی به قوت خود باقی است 254

12- حق اعتراض شامل حکم محکومیت یا برائت است 255

13- رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه

رسیدگی کننده به دعوی چک 258

14- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384

راجع به اصل 49 قانون اساسی 265

15- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی

بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان 266

16- اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره696 14/9/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور منتشره

در شماره 18033 2/11/1385 روزنامه رسمی کشور 272

بخش پنجم: آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 273

بخش ششم: سایرآئین نامه های مرتبط 291

1- آئین نامه سجل قضائی 291

2- آئین نامه پیشگیری ازاعتیاد،درمان معتادان به موادمخدر حمایت ازافراددرمعرض خطراعتیاد 299

3- آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت 305

ی- آئین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی 310

5- آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان 313

6- آئین شرایط اعطای عفو محکومینی که از سوی مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفته اند 319

7- آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 319

8- طرح جامع رفع اطاله دادرسی (دستورالعمل شماره3) 375

9- آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 394

10- آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 404

بخش هفتم: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 413

مبحث اول: وظائف و اختیارات دادستان 413

مبحث دوم: دادیار 447

مبحث سوم: بازپرس 451

مبحث چهارم: قرارها 459

مبحث پنجم: تعامل دادسرا و دادگاه 481

مبحث ششم: دادگاه جزائی انقلاب 503

مبحث هفتم: دادگاه کیفری استان 522

مبحث هشتم: تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر) 536

مبحث نهم: اجرای احکام 539

مبحث دهم: ضابطین 569

مبحث یازدهم: وکالت 575

مبحث دوازدهم: دادگاه بخش 579

مبحث سیزدهم: متفرقه 588

فصل دوم: ضابطین قوه قضاییه 613

مبحث اول: ضابطین عام دادگستری 614

مبحث دوم: ضابطین خاص دادگستری 625

فصل سوم: وظایف دادسرا و دادستان 653

بخش اول: وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی 654

بخش دوم: وظایف دادستان در ارتباط با اجرا و امور زندانیان 659

بخش سوم: وظایف دادستان در امور بین الملل 678

بخش چهارم: وظایف دادستان در امور اداری 681

بخش پنجم: وظایف دادستان در رابطه با سایر امور وزارتخانه ها و سازمانها 688

بخش ششم: وظایف دادستان در سایر قوانین و مقررات 733

بخش هفتم: وظایف و مسؤولیت ها و طرز تشکیل و تنظیم پرونده ها در امور حسبی 753

مبحث اول: وظایف و مسؤولیت های دادستان 753

مبحث دوم: طرز تشکیل و تنظیم پرونده ها در امور حسبی 787

فصل چهارم: دادسرا, سازمان, صلاحیت و آیین رسیدگی 803

بخش اول: اقدامات دادسرا در رسیدگی تحقیقاتی 804

بخش دوم: احضار و بازجویی از متهم توسط دادسرا 807

بخش سوم: جلب متهم درصورت عدم حضور توسط دادسرا 817

بخش چهارم: تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم 824

بخش پنجم: احضار و بازجویی متهم توسط دادسرا 828

بخش ششم: اقدامات دادسرا درصورت فرار متهم و صدور قرار تأمین کیفری 836

بخش هفتم: ترتیب رسیدگی دادسرا در مورد قرار کفالت 844

بخش هشتم: تقاضای صدور قرار بازداشت موقت توسط دادستان 859

بخش نهم: وظایف دادسرا در صدرو قرار نهایی 864

بخش دهم: معیارهای قانونی جرایم قابل گذشت 869

بخش یازدهم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده 873

بخش دوازدهم: موارد صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا 881

بخش سیزدهم: اقدامات قاضی تحقیق پس از ختم تحقیقات 886

بخش چهاردهم: وظایف دادسرا در مورد صدور قرار مجرمیت 889

*******************

دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه نحوه اجرای احکام کیفری

ماده 2 . تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

ماده 3 (اصلاحی 28/7/1381). در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل میباشد:

الف . دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.

ب . ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.

ج . مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د . بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1. ارجاع دادستان.

2. شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3. در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

ه. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده، مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود.

و . تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس میباشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد و در مورد سایر جرایم، دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز . کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح . بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

وظایف دادسرا و دادستان

بخش اول

وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول

تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم

ماده 10. بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

1. وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛

2. اشیاء و اموال بلامعارض باشد؛

3. در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد؛

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1. متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید. هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2. مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده 20. محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

مبحث دوم

پیشنهاد دادسرا در ارتباط با حکم تعلیق

ماده 29. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.

1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود؛

2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛

3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی؛

4. خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد؛

5. خودداری از رفت و آمد به محل های معین؛

6. معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند؛

تبصره. اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

مبلغ : 20000 تومان

دانلود

پروژه انواع سوختها و خودروهای گاز سوز CNG

پروژه انواع سوختها و خودروهای گاز سوز CNG

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 133

حجم فایل : 10047

گروه فایل : مکانیک

پروژه انواع سوختها و خودروهای گاز سوز CNG

دانلود پروژه بررسی و مقایسه انواع سوختهای خودرو و بررسی مزایای گاز CNG و خودروهای گازسوز و انتخاب بهترین سوخت برای اتومبیل

مقدمه

وجود منابع محدود سوختهای فسیلی و همچنین تصویب استانداردهای سختگیرانه آلایندگی توسط سازمانها و نهادهای زیست محیطی، باعث شد تا سازندگان و طراحان خودرو در کشورهای مختلف جهان به سمت استفاده از سوختها و مولدهای قدرت جایگزین روی بیاورند.

طراحی و تولید خودروهای الکتریکی و خورشیدی و همچنین استفاده از سوختهای جایگزین فسیلی از جمله اقداماتی بود که در این زمینه صورت گرفت.

به دلیل وجود مشکلاتی، چون محدودیت پیمایش، کم بودن عمر باتریها و سرعت حرکت، خودروهای الکتریکی و خورشیدی توسعه چندانی پیدا نکردند و تحقیقات بیشتر روی تولید سوختهای جایگزین متمرکز شد.

در این راستا کیفیت بنزینها بهبود یافت و سوختهای پاک تری چون بیودیزل، الکل، LPG، گاز طبیعی و هیدروژن تولید و به صورت آزمایشی و محدود مورد استفاده قرار گرفتند.

در این میان، مزایایی چون دسترسی آسانتر، فراوانی منابع،ارزانتر بودن و همچنین آلایندگی کمتر گاز طبیعی، باعث شد تا این سوخت نسبت به سایر سوختها، بیشتر مورد توجه متخصصان امر قرار گیرد و کاربرد آن در خودرو به عنوان سوخت مصرفی گسترس پیدا کند. بطوریکه در سالهای اخیر بسیاری از کشورها چون ایتالیا،آرژانتین و برزیل استفاده از گاز طبیعی را توسعه داده و سعی نموده اند یک استراتژی مشخص جهت توسعه اهداف CNG تدوین نمایند.

در ایران نیز، متخصصان وکارشناسان به علت آلودگی بسیار بالای محیط زیست خصوصاً در شهرهای بزرگ و مصرف و تولید بالای خودرو و نتیجتاً مصرف بالای سوخت، به دنبال سوختی ارزان و پاک برای کاربرد در کنار بنزین بودند، که در مجموع CNG مورد توجه قرار گرفت.

در این پروژه، ابتدا با بررسی انواع سوختها و مقایسه آنها با یکدیگر از جهات مختلف، بهترین سوخت برای مصرف در خودرو را معرفی می کنیم. سپس در ادامه با بیان تاریخچه مختصری از صنعت CNG در جهان و ایران، مزایا و معایب آن نسبت به سوختهای مایع نظیر بنزین و گازوئیل به تفسیر مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین انواع ایستگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده و خودروهای گازسوز به همراه کیت گازسوز آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. در پایان هم تجارب بعضی از کشورها در زمینه استفاده از خودروهای گازسوز بیان شده است.

فهرست مطالب

مقدمه

سوختها و ویژگیهای آنها

انتخاب بهترین سوخت برای مصرف در خودرو

تاریخچه استفاده از گاز طبیعی در جهان و ایران

ترکیبات گاز طبیعی

کیفیت گاز فشرده طبیعی به عنوان سوخت خودرو

استاندارد NFPA 52

استاندارد ملی ایران به شماره 6570

عملکرد احتراقی گاز طبیعی

ارزش حرارتی

خواص ضد کوبش

شاخص wobbe

احتراق گاز طبیعی

مزایای گاز طبیعی

مزایای اقتصادی

قیمت گاز طبیعی

آلایندگی خودروهای گازسوز (Pollutant)

انواع آلاینده های منتشره از خودرو

2) اکسیدهای نیتروژن(NOx )

3) دی اکسید گوگرد(SO2 )

NO2+ Solar Radiation → NO +O

6) هیدروکربن های نسوخته ( (HC

7) گازهای گلخانه ای

اثرات آلاینده ها بر سلامتی بشر

بررسی خودروهای گازسوز از نظر میزان تولید آلایندگی

راهی برای کاهش بیشتر آلایندگی CNG

ایمنی در خودروهای گازسوز (SAFETY)

معایب و مشکلات خودروهای گازسوز

انواع ایستگاه های سوخت رسانی CNG

ایستگاه سوخت رسانی کُند (Slow Fill)

ایستگاه سوخت رسانی سریع (Fast Fill)

ایستگاه سوخت رسانی مادر- دختر (Mother Daughter)

تجهیزات ایستگاه های سوخت رسانی CNG

کمپرسور (Compressor)

نکات طراحی

آلودگی مربوط به روغن روانساز در کمپرسور

لوله کشی(Piping)

1) مخازن ترتیبی (آبشاری)

2) استفاده از مخازن بافر

خشک کن (Dryer)

محل نصب خشک کن

دمای نقطه شبنم

انواع خشک کن ها

خشک کن تک برجکی (Single Tower Dryer)

خشک کن دو برجکی (Twin Tower Dryer)

فیلترها(Filter)

ساختمان فیلتر

توزیع کننده (Dispenser)

اجزای توزیع کننده

اتصالات قطع کننده

شلنگ

نازل سوخت رسانی

شیر و تنظیم کننده ها

سیستم کنترل ایستگاه

طبقه بندی خودروهای گازسوز

موتورهای دوگانه سوز معمولی

موتورهای دوگانه سوز با پاشش مستقیم

کاربرد و مزایای موتورهای دوگانه سوز

موتورهای دیزل اختصاصا گازسوز

کیتهای نسل اول

کیتهای نسل دوم

کیتهای نسل سوم

کیتهای نسل چهارم

موتورهای OEM و موتورهای تبدیل یافته

اجزای کیتهای گازسوز

این قسمت ها عبارتند از

مخازن ذخیره

استانداردهای ساخت مخازن CNG

آزمونهای مخازن CNG

لوله ها(pipe)

لوله های گاز فشاربالا

لوله های گاز فشارپایین

رگولاتور

رگولاتور سهمرحله ای

رگولاتور دومرحلهای

دو رگولاتور به صورت جداگانه

فرایند ساخت رگلاتور

سوئیچ تبدیل

کارکردن در حالت بنزین

کارکردن در حالت بنزین و گاز

کارکردن در حالت گاز

میکسر

(Mixer)

عیب استفاده از میکسر

اجزای سیستم مدار بسته

واحد کنترل الکترونیکی

پیکربندی ECU های گاز و بنزین

پیکربندی اصلی- فرعی

پیکربندی مستقل

سیستم کنترل لامبدا

پیشانداز جرقه

شبیه ساز الکترونیکی (Emulator)

حسگرها Sensor))

حسگر دمای هوای ورودی

حسگر موقعیت دریچه گاز

سنسور فشار

شیرهای CNG

ضریب جریان مورد نیاز

محرک

اندازه شیر

سرعت

شیر های سولونوئیدی

(Solenoid Valve )

شیر سولونوئیدی CNG

شیر سولونوئیدی بنزین

شیر سوختگیری

شیر مخزن

موتور پله ای

نیوزلند

آمریکا

میزان تولید آلایندهای زیست محیطی

نتیجه گیری

دلایل انتخابCNG به عنوان بهترین گزینه ممکن در ایران

منابع و مواخذ

————————

طبقه بندی خودروهای گازسوز

به صورت اجمالی خودروهای گاز طبیعی، بسته به این که به چه صورت از گاز طبیعی استفاده می کنند، به سه دسته تقسیم می شوند. این تقسیم بندی عبارت است از:

1) صد در صد گازسوز (Dedicated):

این خودروها از ابتدا برای کار با سوخت گاز طراحی شده اند. از آنجا که طراحی این خودورها برمبنای گاز بوده، تمام مسائل و مشکلات سوخت گاز در طراحی آنها مد نظر قرار گرفته است. بنابراین این خودروها از کیفیت و راندمان بهتری نسبت به خودروهای بنزینی مشابه برخوردار می باشند.

2) دوگانه سوز (Dual Fuel)

این موتورها، موتورهایی هستند که اغلب از تبدیل یک موتور دیزل به گازسوز به دست می آید. اساس کار موتورهای دوگانه سوز، سیکل دیزل است و سوخت اصلی این موتورها گاز طبیعی می باشد. ولی طراحی آنها به گونه ای است که از سوخت دیزل به عنوان سوخت کمکی برای شروع احتراق گاز استفاده می نماید.

در این گونه موتورها، ابتدا گاز با نسبت 90 تا 95% از کل انرژی وارد محفظۀ احتراق می شود. هنگامی که مخلوط هوا و سوخت داخل محفظۀ احتراق تا حد مناسب فشرده و آمادۀ احتراق شد، مقدار کمی گازوئیل توسط انژکتور پاشیده می شود. این فرایند باعث می شود تا احتراق، آغاز شده و موتور فعال شود. گازوئیل در اینجا به جای شمع عمل می کند و لذا به آن سوخت پیلوت و یا سوخت آتش زنه می گویند.

تجربه گاز سوز کردن خودروها

با توجه به مزایای گاز طبیعی که در بخشهای قبل به تفسیر مورد بررسی قرار گرفت، می توان به این نتیجه رسید که، استفاده از این سوخت در وحله اول در ناوگان های با مصرف سوخت بالا مانند اتوبوسهای شرکت واحد و ترانزیت، تاکسی های خطی و فرودگاهی و کامیونهای جاده ای و در نهایت توسعه آن درخودروهای شخصی، بسیار ایده آل و مقرون به صرفه است.

برای اثبات گفته های بالا در این قسمت به معرفی دو تجربه عملی، در زمینه استفاده از خودروهای گازسوز که در کشورهای آمریکا و نیوزلند انجام گرفت، می پردازیم و نتایج مثبت حاصل از این تجربیات را بیان می کنیم .

نیوزلند

شورای محلی اوکلند، بزرگترین ناوگان اتوبوس شهری در نیوزلند با 520 اتوبوس شهری سنگین کار مرسدس بنز و مان و 24 اتوبوس مفصل دار مان در حال کار را، اداره می کند وسالیانه حدود 45 میلیون مسافر، 30 میلیون کیلومتر با این اتوبوسها سفر می کنند.

مقامات شهری تحقیقاتی برای عملی بودن استفاده از سوختهای جایگزین شامل cng و متانول را انجام دادند.

تحقیقات نشان داد که متانول جایگزینی قابل اجرا است، اما از لحاظ اقتصادی در نیوزلند مقرون به صرفه نیست. بررسی های اولیه در مورد CNG نیز مشخص کرد که این سوخت قابلیت اجرا به دلیل سنگین بودن مخازن را ندارد، ولی با توسعه سیلندرهای سبک این مشکل حل شد، تا اینکه در سال 1987 دو اتوبوس موتور دیزلی به CNG تبدیل شدند. مزایای بسیار این تبدیل باعث شد، این طرح فراگیر شده و تعداد زیادی از اتوبوسها، CNG سوز شوند.

مبلغ : 6000 تومان

دانلود